Положення про виконавчий комітет

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням першої сесії
Дружбівської селищної ради
сьомого скликання
№6 від 10.11.2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий комітет Дружбівської селищної ради
Теребовлянського району Тернопільської області

1.Загальні положення

1. Положення про виконавчий комітет Дружбівської селищної ради Теребовлянського району, Тернопільської області (далі Положення) розроблено на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до регламенту діяльності селищної ради та визначає загальний порядок організації роботи виконавчого комітету Дружбівської селищної ради Теребовлянського району, Тернопільської області.

2. Виконавчий комітет Дружбівської селищної ради Теребовлянського району, Тернопільської області (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом селищної ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння взаємодії і зв’язків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3. Селищна рада за пропозицією селищного голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету селищної ради.

4. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови, заступника голови виконавчого комітету , секретаря виконавчого комітету, інших осіб.

5. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. Під час добору кандидатур до складу виконавчого комітету селищної ради, селищний голова враховує пропозиції постійних комісій селищної ради.

6. Очолює виконавчий комітет селищної ради – селищний голова. Організацію роботи виконавчого комітету ради забезпечує секретар виконавчого комітету ради. У виконавчому комітеті селищної ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради здійснює секретар відповідної ради. У разі відсутності селищного голови або неможливості виконання ним обов’язків роботу виконавчого комітету організовує секретар виконавчого комітету.

7. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

8. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законодавством для селищного голови.

9. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

10. Після закінчення повноважень селищної ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

11. Організація діяльності виконавчого комітету ради визначається регламентом діяльності селищної ради та цим Положенням , затвердженим рішенням сесії ради.

12. Виконавчий комітет правомочний вирішувати питання, що належать до компетенції виконавчих органів ради, здійснює функції управління відповідно до чинного законодавства, є незалежним у виборі форм і методів своєї діяльності, організації виконання власних рішень, рішень ради, органів законодавчої та виконавчої влади.

13. Робота виконавчого комітету будується планово на основі колегіальності, гласності і відкритості, з урахуванням громадської думки та персональної відповідальності у вирішенні питань.

14. Рішення про розпуск виконавчого комітету приймається сесійно.

2. Формування виконавчого комітету

1. Кандидатури членів виконавчого комітету та секретаря виконавчого комітету ради вносить на розгляд ради селищний голова.

2. В обговоренні кандидатур на посаду секретаря та членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

3. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи за списком в цілому.

4. Якщо запропонована селищним головою кандидатура не отримала підтримки необхідної більшості депутатів, селищний голова у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

3.Інші виконавчі органи сільської ради

1. Селищна рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати інші виконавчі органи.

2. Виконавчі органи селищної ради є підзвітними і підконтрольними селищній раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і селищному голові .

3. Керівники інших виконавчих органів селищної ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою.

4. Положення про інші виконавчі органи селищної ради затверджуються селищною радою.

5. Селищна рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, його структурними підрозділами та селищним головою в межах їх повноважень.

4.Повноваження виконавчого комітету сільської ради

1. Повноваження виконавчого комітету, виконавчих органів ради, порядок його діяльності визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативними актами, рішеннями селищної ради, Регламентом селищної ради та цим Положенням.

2. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

3. Виконавчий комітет ради:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;

- має право печатки з зображенням Державного герба.

4. Для забезпечення підготовки сесій ради, роботи постійних, тимчасових контрольних комісій та депутатів ради, виконавчий комітет:

- здійснює правові та організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення сесій, а також роботи постійних та інших комісій ради;

- здійснює правове та організаційно-інформаційне забезпечення діяльності депутатів;

- проводить реєстрацію депутатів під час проведення сесії ради;

- організовує узагальнення депутатських запитів, запитань та звернень, веде облік і здійснює контроль за їх реалізацією;

- відповідає за друкування (розмноження) прийнятих рішень ради з примірника;

- веде діловодство ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до відома виконавців;

- організовує узагальнення доручень виборців, веде їх облік і здійснює контроль за їх реалізацію;

- організовує навчання депутатів;

- бере участь у підготовці нарад, семінарів, днів депутатів, зустрічей, а також інших заходів, здійснюваних радою, постійними та іншими комісіями ради;

- вивчає питання, пов’язані з адміністративно-територіальним устроєм села, для внесення пропозицій раді;

- у межах повноважень, згідно з Положенням про виконавчий комітет розробляє проекти рішень ради;

- розглядає за дорученням селищного голови звернення, адресовані раді, веде їх облік, готує за ними відповідні довідки та пропозиції, сприяє депутатам ради в вирішенні цих питань;

- здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки та проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших органів місцевого самоврядування;

- забезпечує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, аналізу, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію;

- виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради.

5.Нормативно-правові акти виконавчого комітету

1. Виконавчий комітет селищної ради в межах своїх повноважень на своїх засіданнях, які є правомочними за умови присутності більше половини загального складу виконавчого комітету, приймає рішення.

2. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

3. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території селища, підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами місцевого самоврядування і громадянами.

4. Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

5. Розпорядження реєструються діловодом, розмножуються в необхідній для розсилки кількості і направляються за призначенням не пізніше ніж на третій день після підписання.

6. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

6. Організація роботи виконавчого комітету

1. Для забезпечення організації роботи селищний голова своїм розпорядженням здійснює розподіл функціональних обов’язків.

2. Організацію роботи виконавчого комітету забезпечує секретар виконавчого комітету.

3. Планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів організаційного забезпечення його діяльності. Порядок планування роботи виконавчого комітету селищної ради встановлює селищний голова.

4. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання.

5. Організація контролю та роботи з документами у виконкомі здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства та цього Положення.

7.Порядок планування роботи виконавчого комітету

1. Робота виконавчого комітету проводиться за річним та квартальними планами роботи, які затверджуються рішенням виконкому.

2. Планування здійснюється виходячи з основних показників програми соціально-економічного розвитку селища, розроблених і затверджених рішенням сесій селищної ради заходів, цільових програм, плану роботи селищної ради тощо.

3.Плани роботи виконавчого комітету включають проведення засідань виконавчого комітету, нарад, комісій та інших консультативно-дорадчих органів, організаційно-масових заходів, питання роботи з кадрами, заходи щодо виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, програм соціально-економічного розвитку та спрямовані на реалізацію регіональної політики здійснення власних та делегованих повноважень органів виконавчої влади.

4. Плани роботи готуються секретарем селищної ради з урахуванням пропозицій членів виконкому, керівників підприємств, організацій, установ, розташованих на території ради не пізніше як за 15 днів до початку наступного року або кварталу, і виносяться на розгляд виконкому.

5. У річному плані визначаються:

- перелік завдань та заходів на наступний рік ,

- відповідальні за виконання робіт;

- терміни виконання робіт, проведення оцінки та звітності;

- результативні показники виконання плану;

- необхідне фінансування.

6. Контроль за виконанням планів роботи селищної ради та виконавчого комітету здійснюється селищним головою.

7. За результатами роботи готуються квартальні та щорічні звіти, які заслуховуються на сесії селищної ради.

8.Засідання виконавчого комітету

1. Проведення засідань виконавчого комітету здійснюється в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати учать в його засіданнях, а якщо з поважних причин такої можливості немає – про це повідомляється селищному голові або секретарю виконавчого комітету. За необхідністю скликаються позачергові засідання виконавчого комітету .

2. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою.

3. Планові засідання проводяться один раз на місяць, як правило, в останню декаду місяця.

4. На розгляд виконавчого комітету виносяться питання соціально-економічного розвитку селища, бюджету та фінансів, управління майном, приватизації та підприємництва, розвитку гуманітарної сфери, обслуговування населення, охорони довкілля, забезпечення законності і правопорядку тощо.

5. Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються секретарем виконавчого комітету селищному голові за три дні до засідання.

6. Ці документи включають:

- проект порядку денного засідання із зазначенням доповідачів;

- список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;

- довідку, у якій викладені питання з висновками і пропозиціями;

- проект рішення виконкому.

7. Підготовка проекту порядку денного засідання виконавчого комітету здійснюється із урахуванням пропозицій членів виконавчого комітету.

8. Підготовку проекту порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошуються на засідання, забезпечує секретар виконавчого комітету і після погодження із селищним головою доводить до відома членів виконавчого комітету і виконавців.

9. Відповідно до погодженого порядку денного засідання виконавчого комітету визначеними доповідачами готуються довідка та проекти рішень виконкому.

10. Проект рішення з основного питання не повинен перевищувати 2 аркушів.

11. У проектах рішень, що вносяться разом з довідкою, стисло викладається суть питання, визначаються конкретні завдання, виконавці та строки виконання, особи, які здійснюють контроль.

12. Проект рішення візується на звороті останньої сторінки:

ПОДАННЯ (посада, прізвище, підпис особи, яка подає документ на розгляд);

Проекти рішень, які містять доручення підприємствам, організаціям, установам, пов’язані з матеріальними та іншими затратами, повинні бути завізовані їх керівниками. Незалежно від змісту всі рішення узгоджуються із юристом (при наявності) . Особи, які візують рішення і не згодні з ним, повинні дати письмово викладені зауваження (пропозиції).

13. Підготовлені на розгляд виконавчого комітету матеріали секретар виконавчого комітету надає селищному голові та членам виконкому і запрошеним на засідання.

14. У засіданнях можуть брати участь депутати селищної та інших рад, запрошенні представники органів виконавчої влади, громадських об’єднань , керівники комунальних підприємств, установ селища, а також інші запрошені особи.

14.1.В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

15. Під час засідання виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень, рекомендацій чи висновків засідання.

16. У протоколі зазначаються:

- номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

- прізвище головуючого на засіданні, список присутніх та відсутніх на засіданні членів виконкому із зазначенням причин їх відсутності; список присутніх запрошених .

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список виступаючих та короткий зміст їх виступів;

- результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного. Якщо таке проводилось;

- прийняті рішення, рекомендації і висновки.

17. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій . У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної ради.

18. За результатами засідання рішення виконавчого комітету допрацьовується із урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні, перевізовується і подається на підпис селищному голові не пізніше як на третій день після засідання.

19. Протоколи засідання виконавчого комітету оформляються секретарем виконавчого комітету протягом 10 днів і подаються на підпис селищному голові.

20. Оригінали протоколів, рішень з додатками зшиваються в справи і зберігаються протягом 5 років у секретаря селищної ради, а потім передаються до архівного відділу Теребовлянської РДА на постійне зберігання.

21. Контроль за виконанням рішень засідань виконавчого комітету здійснює керуючий справами /секретар / виконавчого комітету.

 

Секретар селищної ради                                                  М.П.Щурко

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *