Положення про адміністративну комісію

Затверджено
рішенням виконавчого комітету Дружбівської селищної ради
від«24» листопада 2015 р.№90

 

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративну комісію при виконавчому комітеті
Дружбівської селищної ради
Теребовлянського району Тернопільської області

І. Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення і діяльності

Стаття 1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Законів України, правил співжиття, чесного ставлення до державного і громадського обов'язків, поваги до прав, честі і гідності громадян, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самими правопорушниками, так і іншими особами.

Стаття 2. Адміністративна комісія розглядає усі справи про адміністративні правопорушення, віднесені до її компетенції (ст.218 ч.І КпАП України).

Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі додержання законів.

Стаття 3. Адміністративна комісія утворюється при виконавчому комітеті Дружбівської селищної ради.

Стаття 4. Адміністративна комісія утворюється рішенням виконавчого комітету Дружбівської селищної ради на строк повноважень ради.

Стаття 5. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед радою та її виконавчим комітетом, та їм підзвітна. Виконавчий комітет ради може проводити зміни в складі адміністративної комісії .

Стаття 6. Адміністративна комісія діє в складі її голови (заступник голови виконавчого комітету/ член виконавчого комітету селищної ради), заступника голови комісії, відповідального секретаря і не менш як 6 членів комісії. Всі члени адміністративної комісії працюють на громадських засадах.

До складу комісії входять депутати ради (за згодою), представники інших організацій, трудових колективів (за згодою).

До складу адміністративної комісії не можуть входити представники

державних органів, посадові особи яких мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

Поточну роботу і контроль за виконанням постанов адміністративної комісії здійснює відповідальний секретар комісії, який затверджується рішенням ради за поданням виконавчого комітету.

Стаття 7. Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив громадськості.

Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями ради та комісіями, утворюваними при виконавчому комітеті ради.

Стаття 8. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими законодавчими актами України, постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про адміністративні комісії, а також рішеннями обласної, міської, районної рад та їх виконавчих комітетів, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

Стаття 9. Адміністративна комісія організовує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнює практику розгляду цих справ у межах району в місті.

Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ або в результаті узагальнення практики їх розгляду причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

Не пізніш як у місячний строк по пропозиції має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено адміністративну комісію, що внесла пропозицію.

Стаття 10. Діловодство в справах, що розглядаються адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про адміністративні комісії України та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

Стаття 11. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо

якої її винесено, та потерпілому, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

Стаття 12. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності заступник голови:

 1. керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;
 2. головує на засіданнях комісії;
 3. забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;
 4. вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;
 5. підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.

Стаття 13. Відповідальний секретар адміністративної комісії:

 1. заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
 2. здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
 3. вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;
 4. веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань
 5. комісії;
 6. разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;
 7. звертає до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
 8. веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує зберігання цих справ.

Стаття 14. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на управління виконавчого комітету Дружбівської селищної ради Теребовлянського району Тернопільської області.

Стаття 15. Адміністративна комісія користується штампом і печаткою виконавчого комітету ради, при якому вона перебуває.

II. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

Стаття 16. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені в статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 17. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу самоорганізації населення відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 18. Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, що проводяться при наявності адміністративних справ або ж відповідного подання /звернення . Засідання комісії є правомочним при наявності не менш як половини загального складу комісії.

Стаття 19. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією за місцем проживання порушника.

Стаття 20. Адміністративна комісія розглядає справи в тридцяти денний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

Стаття 21. Справи розглядаються відкрито.

З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися у виїзних засіданнях комісії.

Стаття 22. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Стаття 23. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

 1. чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
 2. чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;
 3. чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
 4. чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

Про день засідання адміністративної комісії (при необхідності) повідомляється прокурору.

Стаття 24. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей

268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

Стаття 25. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати:

 1. чи було вчинено адміністративне правопорушення;
 2. чи винна дана особа в його вчиненні;
 3. чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
 4. чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;
 5. чи заподіяно майнову шкоду;
 6. чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративні правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу;
 7. інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Стаття 26. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

 1. дата і місце засідання;
 2. найменування і склад комісії;
 3. зміст справи, що розглядається;
 4. відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
 5. пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;
 6. документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
 7. відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку та строків її оскарження.

Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

Стаття 27. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

 1. про накладення адміністративного стягнення;
 2. про закриття справи.

Стаття 28. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

 1. попередження;
 2. штраф;
 3. оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;
 4. конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення.

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.

При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Стаття 29. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації, трудового колективу або передачі їх прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання, а також при наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 30. Постанова комісії повинна містити:

 1. найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;
 2. дату розгляду справи;
 3. відомості про особу, справа якої розглядається;
 4. викладення обставин, установлених при розгляді справи;
 5. зазначення нормативного акту, який передбачає відповідальність за
 6. дане адміністративне правопорушення;
 7. прийняте по справі рішення.

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначається розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування. Коли сума майнової шкоди не перевищує двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, адміністративна комісія вирішує питання про її відшкодування винною особою.

Постанова повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.

Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем комісії.

Стаття 31. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

Стаття 32. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет ради, при якому створена комісія, або в районний (міський) суд, рішення якого є остаточним. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено.

Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.

Стаття 33. У разі надходження скарги або протесту на постанову, адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом з справою в орган, куди оскаржується постанова.

Стаття 34. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також принесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.

Стаття 35. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.

Стаття 36. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання відповідно до правил, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Стаття 37. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

 

Відповідальний секретар адмінкомісії

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *